Soubory cookie nám pomáhájí v kvalitním a bezproblémovém provozu webových stránek. Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů cookie.

Akceptuji

Obchodní podmínky pro nákup zboží

     Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodu kavovary.musetti.cz. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou pro obě strany závazné. Kupující je povinen seznámit se s Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. 

1. Základní ustanovení

1.1 Prodávající

Prodávajícím je společnost Rausch Café Trade s.r.o., se sídlem Mirovická 1118, 182 00 Praha, IČO 03283216, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo C 229700. Prodávající je plátcem DPH.

Zboží společnost Rausch Café Trade s.r.o. dodává pouze na území ČR.

2. Kupní smlouva

2.1 Uzavření kupní smlouvy

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetové stránky kavovary.musetti.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky kupujícím. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti, případně má právo požadovat od takového kupujícího platbu předem převodem na účet prodávajícího. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo zrušit na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu kavovary.musetti.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v objednávce (včetně případných dopravních nákladů), nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky uvedené údaje zkontrolovat a případně je opravit. Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v elektronické objednávce. Prodávající je vlastníkem zboží až do jeho plné úhrady kupujícím.

2.2 Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

2.3 Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 53 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Vzhledem k charakteru zboží nabízeného v internetovém obchodě kavovary.musetti.cz se možnost odstoupení od smlouvy týká kávy pouze v případě, že bude balení vráceno prodávajícímu nepoškozené, tedy je zaručeno, že obsah balení nemohl přijít do styku se vzduchem. Rohodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, je nutno splnit následující podmínky:

a) Zboží doručit prodávajícímu na adresu: Rausch Café Trade s.r.o., Na Doliku 14/2a, 182 00 Praha 8, a to buď osobně, kurýrní službou nebo poštou. Zboží zasílané poštou neposílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato. 
b) Kupující musí ke zboží dodat doklad o nabytí vráceného zboží.
c) Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků.

Pokud to již není dobře možné, musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží tak bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část.

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Splní-li kupující uvedené podmínky, prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení na jeho bankovní účet nebo adresu.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá, v případě smluv na dodávku:

a) zboží upraveného podle přání kupujícího,

b) zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

c) zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.

3. Systém objednávání

3.1 Elektronická objednávka

Objednávat zboží lze v internetovém obchodě prostřednictvním elektronické objednávky na kavovary.musetti.cz. Podmníknou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.

3.2 Expresní telefonická objednávka

Objednávat zboží lze v internetovém obchodě také telefonicky na mobilní lince 605 278 857. Podmínkou platnosti telefonické objednávky je uvedení následujících údajů:

a) kontaktní telefon a email kupujícího,

b) dodací a fakturační adresa kupujícího,

c) seznam objednaného zboží.

Telefonickou objednávkou kupující potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva vzniká v okamžiku telefonického objednání zboží kupujícím a přijetím této objednávky prodávajícím.

3.3 Objednávka prostřednictvím SMS

Objednávat zboží lze v internetovém obchodě také prostřednictvím SMS, kterou odešle kupující na přímou mobilní linku prodávajícího 605 278 857. Podmníknou platnosti objednávky prostřednictvím sms je zaslání následujících údajů:

a) kontaktní telefon a email kupujícího,

b) dodací a fakturační adresa kupujícího,

c) seznam objednaného zboží.

Odesláním objednávky prostřednictvím sms kupující potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání sms kupujícím a jejím přijetím prodávajícím.

4. Možnost registrace

Pro provedení elektronické objednávky v internetovém obchodě si kupující může vytvořit vlastní účet. Po uvedení vlastního emailu a zapsání hesla vypíše kupující povinné identifikační údaje a při dalších objednávkách je již nebude muset znovu vyplňovat. Tyto údaje stejně jako heslo bude moci kdykoliv po přihlášení měnit. Možnost vytvořit si vlastní účet doporučujeme. Vedle snazšího pravidelného objednávání zboží bez nutnosti opakovaného vypisování potřebných údajů, nabízíme možnost využít výhod věrnostního programu a také přehled o Vašich objednávkách. V případě, že kupující nemá o registraci zájem, může pokračovat v nákupu jako host.

5. Zrušení nebo změna objednávky

5.1 Zrušení nebo změna objendávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo její části pokud:

a) se zboží již nevyrábí a není již možné toto dodat ani nahradit jiným modelem,

b) se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

c) Prodávající může také zrušit objednávku v případě, že kupující zvolil bezhotovostní převod na bankovní účet jako způsob úhrady dané objednávky a k této úhradě nedošlo, tj. částka nebyla připsána na bankovní účet prodávajícího v den splatnosti + 2 pracovní dny.

5.2 Zrušení nebo změna objednávky ze strany kupujícího

Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby než je považována za vyřízenou, tj. do doby, kdy došlo k expedici zboží. Pokud chce kupující odeslanou objednávku stornovat nebo změnit, zašle email na adresu info@musetti.cz se svým požadavkem a specifickým číslem objednávky, které se požadavek týká.

Pokud se na základě storna nebo změny bude celková cena objednávky snižovat, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o způsobu vrácení peněz. Jestliže chce kupující odeslanou objednávku stornovat po odeslání zboží, postupuje se dle bodu 2.3 Odstoupení od kupní smlouvy.

6. Cena a platební podmínky

6.1 Cena zboží

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání, je-li takové zboží v okamžiku objednání skladem. Není-li objednané zboží v době objednání skladem, vyhrazuje si prodávající právo na změnu ceny. O případné změně ceny však bude prodávající kupujícího informovat, aby došlo k potvrzení kupní smlouvy kupujícím za nových cenových podmínek, a to ještě před expedicí zboží. Konečná cena je tvořena cenou vybraného zboží, dopravného a případného poplatku za zvolený způsob platby a daní z přidané hodnoty (DPH).

Konečná cena včetně DPH je zobrazena vždy před dokončením objednávky. Prodávající se kupujícímu zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu a tuto mu zaslat elektronicky nebo společně s dodávkou zboží.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku v případě platby v hotovosti při osobním odběru zboží. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

6.2 Platba bankovním převodem

V případě platby převodem, je prodávající povinen vystavit fakturu na sjednanou částku a poslat ji elektronickou formou kupujícímu předem. Platba je splatná do 7 dnů od vystavení faktury a zboží se odesílá společně s originálem daňového dokladu po přijetí této platby na účet prodávajícího, je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky.

Při zaslání dokladu o platbě klientem, posíláme zboží ihned. V případě neuhrazení této částky kupujícím v době splatnosti (nepřipsání částky na účet prodávajícího v den splatnosti + 2 pracovní dny) bude objednávka i faktura automaticky stornována.

6.3 Platba na dobírku

Zvolí-li si kupující možnost doručení zboží na dobírku, uhradí celkovou fakturovanou částku přepravci v hotovosti nebo kreditní kartou při převzetí zboží prostřednictvím služby dobírka.

6.4 Poplatek za vybraný způsob dopravy a platby

6.4.1 Zásilky po České republice

Při objednávce zboží v hodnotě 1200 Kč bez DPH a více hradí za kupujícího veškeré poplatky spojené s dopravou zboží po České republice prodávající. Při objednávce zboží v hodnotě do 1200 Kč bez DPH kupující hradí náklady spojené s poplatky za dopravu a platbu na základě následujícího ceníku:

- doprava službou Zásilkovna (zásilka do 10 kg): 91 Kč vč. DPH
- doprava Českou poštou - Balík do ruky (do 30 kg): 127 Kč vč. DPH
- doprava kurýrní službou DPD (1 den, zásilka do 30 kg): 127 Kč vč. DPH
- osobní odběr  - zdarma na adrese provozovny :

Rausch Café Trade s.r.o., Na Dolíku 14/2a, 184 00 Praha 8 
Po-Pá 9:00-11:00 12:00-17:00

- platba na dobírku v hotovosti +35 Kč vč. DPH k částce za dopravu

- platba bankovním převodem na účet +0 Kč vč. DPH k částce za dopravu
 

7. Expedice

Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 2 pracovních dnů po přijetí objednávky, umožňuje-li to kupujícím vybraný způsob platby. Expedice znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci.

Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech. Objednávky přijaté do 12.00 jsou obvykle vyřizovány ještě tentýž den. Zboží tak ve většině případů obdrží kupující kurýrní službou Geis do druhého pracovního dne od jeho objednání.

Pokud není zboží skladem, nebo se jedná o speciální zboží na objednávku, může být expediční doba delší (obvykle dle uvedené dodací lhůty požadované položky). V takovém případě prodávající informuje kupujícího o termínu dodání telefonicky nebo emailem.

8. Dodání zboží

8.1 Místo doručení

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávce. Z důvodu doručení zboží prostřednictvím přepravní společnosti je kupující povinen uvést v objednávce telefonní kontakt kvůli potvrzení termínu doručení zásilky ze strany přepravce. Prodávající doporučuje kupujícímu uvádět číslo mobilního telefonu.

8.2 Doručování zásilek přepravní službou Geis

Výhradním partnerem pro doručování zásilek společnosti Rausch Café Trade s.r.o. je přepravní služba Geis.

8.2.1 Doručení zboží

První pokus o doručení zásilky prostřednitvím Geis v rámci České republiky, probíhá obvykle druhý, resp. třetí pracovní den od expedice zboží. Kupující je o přibližném čase doručení zásilky informován předem prostřednictvím SMS.

V případě, že kupující není zastižen na uvedené adrese v dohodnutém termínu, obdrží oznámení o náhradním termínu doručení zásilky (většinou následující pracovní den). Nedojde-li k doručení zásilky ani při druhém opakovaném doručování, vrací se zásilka zpět k prodávajícímu. Za opětovné doručení zásilky si prodávající účtuje poštovné ve standardní výši.

8.2.2 Převzetí zboží kupujícím

Kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu za náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

8.2.3 Sledování zásilky

Kupující může po obdržení informace od prodávajícího o odeslání zboží sledovat zásilku online pomocí sledovacího systému společnosti Geis. Email, resp. SMS zpráva, které kupujícího informují o odeslání zboží, obsahují číslo, pomocí kterého je možné zásilku sledovat.

9. Reklamační řád

Reklamační řád se řídí platnými právními předpisy České republiky. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).

Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

10. Ochrana osobních údajů

Registrací zákazníka nebo učiněním objednávky zákazníkem v souladu s těmito Obchodními podmínkami, provozovatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zákazníka pouze v rozsahu nutném pro účely plnění smlouvy a pro účely splnění právní povinnosti v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.


Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí společnosti zajišťující expedici a přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21. května 2018.


Odběr novinek